Skip to content

Obowiązek informacyjny IDD

Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017 r.(Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) o dystrybucji ubezpieczeń Guardian Progress Brokers Sp. z o.o. (dalej także jako Broker) oświadcza, że:

 1. siedzibą Brokera jest miasto Gdynia, adres: ul. Lipowa 19, 81 – 572 Gdynia;
 2. w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Broker wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia KNF nr 2112/15 z dnia 28.01.2015r., którego kopia znajduje się poniżej do wglądu oraz jest zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrze brokerów;
 3. istnieje możliwość weryfikacji Brokera w rejestrze brokerów na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://rpu.knf.gov.pl/ poprzez wpisanie następujących danych dotyczących Brokera: nr KRS 0000538273;
 4. Broker nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu;
 5. udziałowcem Brokera nie jest zakład ubezpieczeń;
 6. wynagrodzenie Brokera stanowi prowizja (kurtaż brokerski) otrzymywany od zakładów ubezpieczeń, z którymi zawarte zostaną za pośrednictwem Brokera umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej przez Klienta. Kurtaż stanowi wynagrodzenie brutto i przeznaczone jest na wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń oraz na działalność bieżącą spółki.


Zezwolenie

Broker oświadcza, że Klientowi:

 1. będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub drogą pocztową na adres siedziby Brokera.
 2. będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana w drogą elektroniczną na adres [email protected] jak również w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Brokera albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.1481 z późn. zm.) oraz ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Brokera.
 3. w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową przysługuje prawo wniesienia reklamacji /skargi do zakładu ubezpieczeń, zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowach ubezpieczenia
 4. Broker udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu na udzielenie odpowiedzi wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, Broker w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:
  -wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
  -wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  -określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku niedotrzymania terminów (30/60 dni), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta. Odpowiedzi na reklamację udziela się w postaci papierowej bądź drogą elektroniczną na wniosek Klienta.

Wszelkie spory mogące powstać między Klientem a Brokerem w związku z wykonywaniem umowy zlecenia brokerskiego rozstrzygane będą polubownie. Przy rozstrzyganiu sporów brane będą pod uwagę przepisy prawa, zasady słuszności i uczciwego obrotu. Klientowi w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.